Opšti uslovi za pružanje usluga u javnoj mobilnoj mreži Telekoma Srbija

UVODNE ODREDBE

1. Predmet, objavljivanje i izmene Opštih uslova

1.1. Ovim Opštim uslovima za pružanje usluga u javnoj mobilnoj mreži Telekom Srbija a.d. (u daljem tekstu: "Opšti uslovi") utvrđuju se uslovi pod kojima Telekom Srbija pruža elektronske komunikacione usluge na osnovu Licence za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom (u daljem tekstu: "Licenca"), fizičkim i pravnim licima, korisnicima njegovih usluga.

1.2. Opšti uslovi kao i Cenovnik usluga Telekoma Srbija, javno su dostupni, u skladu sa važećim propisima, na Internet strani Telekoma Srbija i u poslovnicama i na prodajnim mestima Telekoma Srbija.

1.3. Opšti uslovi čine sastavni deo ugovora o pružanju usluga javne mobilne mreže koji se zaključuju između Telekoma Srbija i korisnika tih usluga (u daljem tekstu: "Ugovor").

1.4. Odstupanja od Opštih uslova moraju, da bi se primenjivala na odnose Telekoma Srbija i korisnika, biti predviđena ugovorima između Telekoma Srbija i korisnika zaključenim u pisanoj formi i u ime Telekoma Srbija potpisanim od strane ovlašćenog lica zaposlenog u Telekomu Srbija.

1.5. Telekom Srbija ima pravo da u skladu sa promenama važećih propisa, uslova pružanja usluga i svoje poslovne politike, vrši izmene i dopune Opštih uslova, o čemu je dužan da obavesti korisnike u roku od najmanje mesec dana pre planiranog početka primene izmenjenih Opštih uslova, odnosno u drugom roku predviđenom važećim propisima.

1.6. Telekom Srbija je dužan da pretplatnika obavesti o njegovom pravu na raskid Ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen, bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se bitno menjaju Opšti uslovi na način koji nije u korist pretplatnika.

II POSTPAID KORISNICI

2. Zaključenje Ugovora sa postpaid korisnicima

2.1. Ugovor sa postpaid korisnikom se zaključuje u pisanoj formi.

2.2. Potpisivanjem Ugovora, postpaid korisnik prihvata primenu Opštih uslova i istovremeno potvrđuje da je upoznat sa Cenovnikom usluga i uslovima pružanja usluga Telekoma Srbija.

2.3. Postpaid tarifni paket može da sadrži SIM karticu ili SIM karticu i uređaj za korišćenje usluga koje su predmet ovih Opštih uslova.

2.4. Pre zaključenja Ugovora sa postpaid korisnikom, identitet korisnika odnosno potpisnika Ugovora u ime korisnika utvrđuje se uvidom u odgovarajuća dokumenta potrebna za proveru ličnog identiteta. Pored toga, za pravna lica i preduzetnike se vrši uvid u podatke o upisu u registar i ovlašćenju za zastupanje. Telekom Srbija zadržava pravo da zatraži i dodatnu dokumentaciju za zaključenje Ugovora.

2.5. Zahtev za zaključenje Ugovora sa postpaid korisnikom moguće je podneti, osim u poslovnicama Telekoma Srbija, na prodajnim mestima distributera usluga Telekoma Srbija i preko Internet strane Telekoma Srbija navedene u članu 1. Opštih uslova, i pozivom na call centar 064/790 i 19818. Postpaid biznis korisnici mogu da podnesu zahtev za zaključenje Ugovora na dodatne načine o kojima je informacije moguće dobiti pozivanjem call centra 064/785.

Korisnik podnošenjem zahteva ovlašćuje Telekom Srbija da, tokom narednih 30 (trideset) dana, može da proveri njegovu solventnost. Korisnik će biti obavešten o svrsi i načinu provere solventnosti iz ovog stava u skladu sa važećim propisima uključujući propise iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.

U slučaju da rezultat provere objektivno pokaže da podnosilac zahteva nije solventan ili nije uredno izvršavao obaveze po prethodno zaključenim ugovorima, Telekom Srbija ima pravo da odbije zahtev za zaključenje Ugovora ili raskine zaključeni Ugovor, o čemu dostavlja obaveštenje.

2.6. Po prijemu zahteva za zaključenje Ugovora sa postpaid korisnikom, kao i prijema zahteva za korišćenje dodatnih usluga od strane postojećeg postpaid korisnika, Telekom Srbija ima pravo da pre zaključenja Ugovora ili početka pružanja usluga zatraži odgovarajuće sredstvo obezbeđenja plaćanja u slučaju da: a) vrednost usluga na koje se odnosi zahtev premašuje dinarsku protivrednost iznosa od 100 EUR na dan podnošenja zahteva za pružanje usluge, ili b) ukoliko bi na osnovu objektivne procene Telekoma Srbija eventualna naplata potraživanja sudskim putem bila otežana (uključujući, ali ne samo, procenu na osnovu rezultata provere iz tačke 2.5. ili slučaj ugovaranja sa licem koje nema prebivalište ili sedište u Republici Srbiji). Telekom Srbija zadržava pravo da iz razloga navedenih u ovoj tački, ili u slučaju da korisnik ne izvršava redovno svoje obaveze po Ugovoru, sredstvo obezbeđenja zatraži od korisnika i kasnije, tokom primene Ugovora.

2.7. Početak korišćenja usluga i aktivacija SIM kartice omogućavaju se po pravilu odmah po zaključenju Ugovora, a najkasnije u roku od 24 sata od momenta zaključenja Ugovora, s tim da Telekom Srbija zadržava pravo da ih izuzetno odloži u slučajevima iz tačaka 2.5. i 2.6, najviše do isteka roka od 30 (trideset) dana za proveru solventnosti i prethodnog izvršavanja ugovornih obaveza od strane podnosioca zahteva odnosno do dostavljanja odgovarajućeg sredstva obezbeđenja.

2.8. Na zahtev korisnika, Telekom Srbija će uz osnovnu uslugu pružiti korisniku i dodatne usluge iz svoje ponude. Osim ukoliko je Ugovorom drugačije predviđeno, osnovni Ugovor se primenjuje i na dodatne usluge. Telekom Srbija može dostaviti korisniku potvrdu o aktivaciji dodatne usluge zajedno sa uslovima za početak i prestanak korišćenja te usluge, u pisanoj ili elektronskoj formi.

3. Ustupanje Ugovora

3.1. Prava i obaveze postpaid korisnika iz Ugovora mogu se preneti na treće lice uz prethodnu pisanu saglasnost Telekoma Srbija i uz plaćanje naknade predviđene Cenovnikom Telekoma Srbija.

4. Otkaz Ugovora

4.1. Postpaid korisnik ima pravo na otkaz Ugovora u svako doba, ili dostavljanjem Telekomu Srbija obaveštenja u pisanoj formi, preporučenom pošiljkom sa povratnicom, sa otkaznim rokom od 30 (trideset) dana, ili dolaskom u poslovnicu (ličnim ili lica koje ima overeno ovlašćenje korisnika) i potpisivanjem obaveštenja o otkazu Ugovora najmanje 30 (trideset) dana unapred. U slučaju otkaza Ugovora, postpaid korisnik ostaje obavezan na plaćanje za usluge korišćene u prethodnom periodu, a pored toga može imati i druge obaveze, ukoliko je Ugovor zaključen na određeno vreme, u skladu sa članom 6. Opštih uslova

4.2. Postpaid korisnik pored navedenog ima pravo i na raskid ugovora u skladu sa članom 17.2. Opštih uslova.

5. Plaćanje

5.1. Postpaid korisnik je u obavezi da plaća naknade za usluge sa pripadajućim porezima uredno i blagovremeno, u roku naznačenom na ispostavljenim računima.

5.2. Ukoliko postpaid korisniku ne bude dostavljen račun, korisnik će do dana dospeća računa za plaćanje o tome obavestiti Telekom Srbija, dolaskom u poslovnicu, pisanim putem ili pozivanjem korisničkog centra, kako bi mu bio dostavljen račun odnosno informacija o iznosu računa.

5.3. Telekom Srbija ima pravo da na iznose koji nisu plaćeni u roku zaračuna zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava do dana uplate sredstava na račun Telekoma Srbija.

5.4. U slučaju da postpaid korisnik ne izvrši obavezu plaćanja po računu ispostavljenom od strane Telekoma Srbija u roku od 7 (sedam) dana od dana dospelosti te obaveze, Telekom Srbija dostavlja opomenu postpaid korisniku. Telekom Srbija ima pravo da, ukoliko postpaid korisnik ni u naknadnom roku, ne kraćem od 8 (osam) dana od opomene, ne izmiri obavezu, privremeno obustavi pružanje usluga, što je 15 (petnaest) dana od dospeća obaveze plaćanja pod uslovima navedenim u daljim odredbama ovog člana.

5.5. Tokom privremene obustave pružanja usluga zbog neizvršenja obaveze plaćanja, postpaid korisniku se tokom prvih 45 (četrdeset pet) dana usluge obustavljaju delimično, tj. ograničavaju se, tako što se omogućavaju dolazni saobraćaj osim rominga i pozivi prema službama za hitne intervencije, a nakon isteka navedenog roka od 45 (četrdeset pet) dana, što je 60 (šezdeset) dana od dospeća obaveze plaćanja, usluge se privremeno obustavljaju u celini.

5.6. Za ponovno uspostavljanje usluga u pogledu kojih su preduzete mere privremenog ograničenja/obustave, a nakon izvršenja obaveza postpaid korisnika, postpaid korisnik plaća naknade u skladu sa Cenovnikom Telekoma Srbija.

5.7. U slučaju da obaveza plaćanja ne bude izvršena ni 75 (sedamdeset pet) dana od dospeća računa, pri čemu je proteklo i najmanje 30 (trideset) dana od dana prve opomene zbog neplaćanja i najmanje 8 (osam) dana od opomene pred trajnu obustavu usluga, Telekom Srbija ima pravo da postpaid korisniku trajno obustavi pružanje svih usluga po Ugovoru i raskine Ugovor.

6. Zaključenje Ugovora na određeno vreme

6.1. Postpaid korisnik ima mogućnost da, uz ugovaranje korišćenja usluga na određeno vreme, kupi odgovarajući uređaj za korišćenje usluga javne mobilne mreže, koji je ponuđen uz tarifni profil za koji se opredelio i koji čini deo paketa usluga, i/ili ostvari druge pogodnosti, kao što su kupovina uređaja po povlašćenoj ceni, popust na cenu usluge, plaćanje na rate i dr.

Nakon isteka ugovorenog perioda korišćenja uređaja u mreži Telekoma Srbija, Telekom Srbija će korisniku na njegov zahtev omogućiti dobijanje neophodnih podataka za dekodiranje uređaja.

6.2 U slučaju ugovaranja korišćenja usluga na određeno vreme, postpaid korisnik zaključuje Ugovor na minimalni period važenja ili produžava njegovo važenje na minimalni period važenja. Tokom minimalnog perioda važenja, postpaid korisnik ima pravo na zamenu postojećeg tarifnog profila novim, sa istom ili višom mesečnom naknadom za uslugu. Nakon isteka navedenog minimalnog perioda, važenje Ugovora se u odsustvu obaveštenja jedne od ugovornih strana da ne želi produženje Ugovora, produžava na neodređeno vreme, osim ako drugačije nije predviđeno Ugovorom

6.3 Ugovaranjem minimalnog perioda važenja, postpaid korisnik preuzima obavezu da ukoliko pre isteka tog perioda otkaže Ugovor ili Telekom Srbija raskine Ugovor krivicom postpaid korisnika, naknadi štetu Telekomu Srbija, u roku od 20 (dvadeset) dana od dana ispostavljanja računa - zahteva za naknadu štete.

Šteta iz prethodnog stava utvrđuje se u iznosu koji odgovara ukupnoj visini mesečnih naknada za uslugu za mesece preostale do isteka minimalnog perioda važenja ovog ugovora obračunate po Cenovniku Telekoma Srbija važećem na dan otkaza odnosno raskida Ugovora.

Ukoliko je Ugovorom predviđena i minimalna mesečna potrošnja, korisnik će u istom roku platiti i iznos minimalne mesečne potrošnje pomnožen sa brojem meseci preostalih do isteka minimalnog perioda važenja Ugovora. Biznis korisnik će u slučaju da minimalna mesečna potrošnja nije ugovorena imati obavezu da umesto iznosa navedenog u ovom stavu u istom roku plati prosečan iznos računa za 6 meseci koji prethode otkazu odnosno raskidu Ugovora pomnožen sa brojem meseci preostalih do isteka minimalnog perioda važenja Ugovora i da Telekomu Srbija naknadi troškove nabavke uređaja koje je kupio tokom minimalnog perioda važenja.

III PREPAID KORISNICI

7. Zaključenje Ugovora sa prepaid korisnicima

7.1. Ugovor sa prepaid korisnikom zaključuje se kupovinom tarifnog paketa sa SIM karticom u poslovnici ili na drugom prodajnom mestu Telekoma Srbija ili na prodajnom mestu distributera njegovih usluga.

7.2. Kupovinom tarifnog paketa i aktiviranjem SIM kartice, prepaid korisnik potvrđuje prihvatanje Opštih uslova.

7.3. Prepaid tarifni paket može da sadrži SIM karticu ili SIM karticu i uređaj za korišćenje usluga koje su predmet ovih Opštih uslova.

7.4. Korišćenje usluga započinje se od strane prepaid korisnika, aktivacijom SIM kartice.

8. Dopuna kredita

8.1. Prepaid korisnik vrši dopunu kredita najmanje jednom u toku 11 (jedanaest) meseci, a u suprotnom zadržava pravo samo na dolazni saobraćaj sa izuzetkom rominga i na pozive prema službama za hitne intervencije. Ukoliko prepaid korisnik ne izvrši nijednu dopunu kredita u toku 12 (dvanaest) meseci, vrši se trajna deaktivacija broja i SIM kartice.

9. Registracija SIM kartice

9.1. Prepaid korisnik može da podnese zahtev za registraciju SIM kartice, uz omogućavanje uvida u odgovarajuća dokumenta potrebna za proveru ličnog identiteta odnosno ovlašćenja za zastupanje iz tačke 2.4. Opštih uslova, čime stiče prava na zamenu SIM kartice, uvid u detaljnu specifikaciju pruženih usluga, kao i ustupanje SIM kartice, kako je navedeno u Opštim uslovima.

IV USLUGE

10. Kvalitet usluga

10.1. Telekom Srbija se obavezuje da korisnicima pruža usluge iz svoje ponude u okviru raspoloživih kapaciteta i standardnog kvaliteta, a saglasno važećim propisima i obavezama predviđenim važećim propisima. Na dan stupanja na snagu Opštih uslova, rokovi uspostavljanja usluga regulisani su Pravilnikom o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija ("Službeni glasnik RS" broj 73/11) i izmenama i dopunama Pravilnika o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija (Službeni glasnik RS" broj 3/14).

10.2. Telekom Srbija garantuje raspoloživost usluga unutar granica teritorijalne pokrivenosti sa dopuštenim izuzecima za pojedine specifične lokacije i to kontinuirano, sa mogućim odstupanjima u određenom vremenskom periodu.

10.3. Bez obzira na prethodno navedeno u ovom članu 10, Telekom Srbija zadržava pravo da zbog radova na mreži privremeno obustavi pružanje usluga u celosti ili to učini delimično (ograniči usluge), a ukoliko se javi potreba za otklanjanjem kvarova, vanrednim izmenama ili vanrednim održavanjem mreže, može preduzeti navedene mere i bez prethodne najave.

11. Ograničenja prilikom korišćenja usluga

11.1. Korisnik je obavezan da ne ugrožava rad i ne nanosi štetu funkcionalnosti mreže, ne uznemirava druge korisnike i da ne koristi uslugu i/ili omogućava i/ili pomaže trećim licima da koriste uslugu na način koji može prouzrokovati smetnje drugim korisnicima, ili za neovlašćeni pristup tuđim informacijama ili resursima, ili za vršenje nelegalne radnje uključujući, ali se ne ograničavajući na:

 • bypass međunarodnog saobraćaja;
 • slanje lančanih poruka, odnosno distribuiranje nezatraženih SMS, e-mail i drugih poruka;
 • neovlašćeno otkrivanje podataka o ličnosti;
 • kršenje prava intelektualne svojine neovlašćenom distribucijom ili neovlašćenim preuzimanjem sadržaja, posebno preko Interneta;
 • slanje, primanje i/ili skladištenje bilo kakvih podataka koji mogu da nanesu štetu bilo koje vrste Telekomu Srbija, korisniku ili trećem licu, koji diskriminišu, vređaju, odnosno koji su nemoralni, preteći, obmanjujući, pogrdni, klevetničke sadržine i sl;
 • distribuciju SMS, MMS, e-mail poruka i/ili drugog sadržaja čije je saopštavanje, promet ili činjenje dostupnim javnosti zabranjeno bilo kojim zakonom ili na drugi način;
 • korišćenje SIM kartice u uređajima koji nisu mobilni telefoni, niti drugi uređaji koje je korisnik nabavio od Telekoma Srbija, ili su uređaji koji nisu pogodni za korišćenje u mreži Telekoma Srbija;
 • korišćenje SIM kartice u uređaju koji je ukraden;
 • ukoliko korisnik ili drugo lice sa korisnikovog broja i posle opomene nastavi da uznemirava ili vređa druge korisnike ili treća lica;
 • slanje neželjenih ili nezatraženih poruka drugom korisniku usluga Telekoma Srbija odnosno drugom licu, kao i objavljivanje ili prenos promotivnih i reklamnih materijala ostalim korisnicima Telekoma Srbija ili drugim licima bez njihovog pristanka ili zahteva.

11.2. Korisnik se obavezuje da usluge koristi isključivo za sopstvene potrebe. Korisnik ima samo pravo korišćenja usluga, bez mogućnosti prenošenja prava korišćenja bilo koje usluge na treća lica po bilo kom osnovu i/ili omogućavanja neovlašćenim licima korišćenja bilo kakvih resursa elektronske komunikacione mreže Telekoma Srbija koji su korisniku dostupni korišćenjem usluga. Elektronska komunikaciona mreža ostaje isključivo u vlasništvu Telekoma Srbija

11.3. Korisnik je u obavezi da se pridržava svakog uputstva i obaveštenja Telekoma Srbija koje se odnosi na pravilno korišćenje usluge.

11.4. U slučaju da se utvrdi da je korisnik prekršio bilo koju od njegovih obaveza navedenih u tačkama 11.1, 11.2. i 11.3. ovog člana, korisnik je obavezan da preuzme odgovornost, kao i da Telekomu Srbija naknadi celokupnu štetu i/ili troškove, uključujući troškove vođenja spora, prouzrokovane u vezi sa tim.

11.5 Telekom Srbija ima pravo da u slučaju da postoji bilo kakva nedopuštena ili prevarna radnja navedena u ovom članu 11, ili radnja koja može naneti štetu Telekomu Srbija i/ili trećem licu i/ili korisniku izvrši detaljnu proveru svih raspoloživih podataka o ostvarenom saobraćaju i nakon toga privremeno obustavi usluge korisniku, u celini ili to učini delimično, tj. ograniči ih, a bez prethodnog upozorenja, osim u slučajevima kada se prethodno obaveštavanje zahteva važećim propisima.

11.6. Korisnik je obavezan da se u slučaju privremenog ograničenja odnosno obustave pružanja usluge obrati korisničkom servisu za sprovođenje neophodnih provera i ponovno uključenje usluge. Za ponovno uspostavljanje usluge, korisnik plaća naknadu u skladu sa Cenovnikom Telekoma Srbija.

11.7 U slučaju težeg kršenja obaveza iz ovog člana 11, ili ponovljene nedopuštene radnje, Telekom Srbija ima pravo da trajno obustavi usluge korisniku i raskine Ugovor.

11.8 U slučajevima kada je nedozvoljeni sadržaj ili drugu zloupotrebu u skladu sa zakonom ovlašćen da utvrdi nadležni organ, mere privremenog obustavljanja usluga mogu se preduzeti nakon utvrđivanja takve zloupotrebe od strane nadležnog organa.

12. Kontrola troškova i kontrola potrošnje

12.1. Telekom Srbija će u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima, omogućiti korisnicima na jednostavan način i bez naknade zabranu odlaznih poziva i slanja elektronskih poruka kada mesečni troškovi tih usluga pređu unapred određeni iznos, kao i zabranu određenih vrsta odlaznih poziva i poziva ili slanja elektronskih poruka na određene vrste brojeva.

12.2. Telekom Srbija, pored njegovih obaveza u vezi sa kontrolom troškova predviđenih važećim propisima na način opisan u prethodnoj tački, zadržava pravo kontrole potrošnje i korišćenja usluga koje Telekom Srbija pruža svojim korisnicima, u cilju njihove zaštite, a kako je navedeno u daljem tekstu ovog člana.

12.3. Telekom Srbija zadržava pravo da utvrdi iznos dnevne, nedeljne i mesečne kontrole potrošnje, kao i da utvrdi slučajeve u kojima korisnik vrši prekoračenje svojih prava na korišćenje usluga iz Ugovora.

12.4. Telekom Srbija će na adekvatan način (telefonskim pozivom ili SMS porukom) obavestiti korisnika o prekoračenju potrošnje, odnosno o prekoračenju prava u korišćenju usluga, kao i o obavezama koje se tim povodom za korisnika uspostavljaju i o privremenom ograničenju odnosno obustavljanju pružanja usluge ukoliko će biti preduzeto.

13. Identifikacija pozivajućeg broja

13.1. Prilikom uspostavljanja veze broj pozivaoca se uvek, ako je to tehnički moguće, prenosi preko mreže, izuzev ako je pozivaocu na njegov zahtev realizovano sprečavanje identifikacije pozivajućeg broja. Identifikacija pozivajućeg broja se obavezno prikazuje u slučajevima pozivanja službi za hitne intervencije, ili službi Telekoma Srbija za prijavu kvara, reklamacije, podnošenje zahteva za uslugu i kontrolu mreže i otkrivanje prevarnih radnji.

14. Informacije i podrška korisnicima

14.1. Obaveštenja u vezi sa ponudom Telekoma Srbija, cenama usluga i načinom njihovog korišćenja korisnici, u skladu sa važećim propisima, mogu dobiti na Internet strani Telekoma Srbija navedenoj u članu 1. Opštih uslova, kao i, za rezidencijalne (privatne) korisnike, pozivom na call centar - broj 064/789, u poslovnicama i na drugim prodajnim mestima Telekoma Srbija, preko e-mail adrese, a za poslovne korisnike, pozivom na call centar - broj 064/785, preko e-mail adresa biznis.prodaja@telekom.rs i korisnicki.biznis@telekom.rs. Podršku u vezi sa korišćenjem usluga rezidencijalni korisnik može zatražiti preko istih brojeva odnosno iste Internet strane Telekoma Srbija, a poslovni korisnik na broj 0800 010 010 ili preko e-mail adrese tp.kd@telekom.rs.

Informacije o parametrima kvaliteta usluga korisnici mogu da dobiju u poslovnicama, na prodajnim mestima i na Internet strani Telekoma Srbija navedenoj u članu 1. Opštih uslova.

14.2. Osim u slučajevima kada je drugim odredbama Opštih uslova ili odredbama Ugovora drugačije predviđeno, Korisnici mogu dostaviti Telekomu sva obaveštenja i zahteve vezane za korišćenje usluge i primenu Ugovora uključujući prijavu nezatraženih i škodljivih poruka, slanjem na adrese ili pozivom na brojeve navedene u tački 14.1 stav 1. Opštih uslova, ili preko njih dobiti obaveštenja o načinu na koji se dostavljaju pojedine vrste zahteva.

15. Ponuda usluga i cene

15.1. Ponudu usluga sa specifikacijom usluga, cene usluga i druge komercijalne uslove Telekom Srbija objavljuje na Internet strani
Telekoma Srbija navedenoj u članu 1. Opštih uslova, kao i u poslovnicama i na drugim prodajnim mestima Telekoma Srbija.

15.2. Pozivi prema službama za hitne intervencije omogućavaju se bez naknade.

15.3. Telekom Srbija može da izmeni cene usluga i/ili druge komercijalne i druge uslove pružanja usluga, kao i Opšte uslove, o čemu obaveštava korisnike mesec dana pre početka primene novih cena i drugih komercijalnih uslova, odnosno u drugom roku predviđenom zakonom, na Internet strani
Telekoma Srbija navedenoj u članu 1. Opštih uslova, kao i u poslovnicama i na drugim prodajnim mestima Telekoma Srbija.,

15.4. Ukoliko se ovim promenama bitno na štetu korisnika menjaju uslovi pod kojima je zaključen Ugovor, obaveštenje iz prethodne tačke se dostavlja poštom, uz mesečni račun, ili SMS porukom, ili e-mail porukom ili preko drugih kanala komunikacije sa kojima se korisnik saglasi a korisnik na koga se primenjuju navedene promene može raskinuti Ugovor bez obaveza prema Telekomu Srbija po osnovu raskida Ugovora, sa otkaznim rokom do dana primene novih cena odnosno uslova, a ako to ne učini smatra se da je prihvatio navedene promene.

16. Račun i specifikacija pruženih usluga sa obračunom naknada za pojedinačne usluge

16.1. Račun za usluge Telekoma Srbija se izdaje svakog prvog u mesecu i dostavlja korisniku na njegovu adresu, osim ako on sam nije zatražio dostavljanje na drugi način, a dostupan je u elektronskom obliku svim korisnicima preko Internet strane Telekoma Srbija navedene u članu 1. Opštih uslova, email-a, info-terminala, kontakt centra, poslovnica ili prodajnih mesta Telekoma.

16.2. Telekom Srbija će na zahtev postpaid korisnika i registrovanog prepaid korisnika izdati detaljnu specifikaciju pruženih usluga koje se naplaćuju sa obračunom naknada za svaku pojedinačnu uslugu. Navedeno se omogućava najmanje u periodu u kome korisnik može da podnese prigovor na iznos računa.

17. Prenosivost broja

17.1. Korisnici usluga javne mobilne mreže Telekoma Srbija i drugih operatora imaju pravo da, na njihov zahtev i pod uslovima predviđenim važećim propisima, prilikom promene operatora zadrže prethodno dodeljeni broj.

17.2. Postupak prenosa broja počinje podnošenjem zahteva za prenos broja kod novog operatora (operatora primaoca broja), koji se istovremeno smatra i zahtevom za raskid ugovora sa operatorom čije je usluge korisnik koristio do podnošenja zahteva (operatora davaoca broja). Ugovor između korisnika i operatora davaoca broja raskida se trenutkom isključenja broja iz mreže tog operatora.

17.3. Zahtev za prenos broja ne može da obuhvati i prenos bilo koje od dodatnih usluga operatora davaoca broja korišćenih do podnošenja zahteva. Prepaid korisnici ne mogu od operatora davaoca broja da zahtevaju naknadu za preostali iznos na svom računu i neiskorišćeni saobraćaj.

17.4. Zahtev za prenos broja podnosi se Telekomu Srbija ukoliko je Telekom Srbija operator primalac broja, tj. ukoliko korisnik drugog operatora prelazi na korišćenje usluga Telekoma Srbija uz zadržavanje broja koji mu je prethodno dodeljen od strane drugog operatora. Navedeni zahtev može da se podnese na za to propisanom obrascu i uz omogućavanje uvida u dokumenta potrebna za proveru ličnog identiteta (ličnu kartu ili putnu ispravu). Pored navedenih dokumenata, neregistrovani prepaid korisnik na uvid daje i SIM karticu i PUK broj. Za maloletno lice zahtev podnosi roditelj ili staralac, a prilikom podnošenja zahteva za pravno lice se pored lične karte ili putne isprave podnosioca zahteva na uvid dostavlja i pisano ovlašćenje. Prilikom podnošenja zahteva za prenos broja, korisnik plaća naknadu za uslugu prenosa broja koja je predviđena važećim propisima.

17.5. Telekom Srbija, kao operator davalac broja, može da odbije zahtev za prenos broja ako je: zahtev podnelo neovlašćeno lice; zahtev za prenos broja netačan ili nepotpun; prepaid korisnik neregistrovan; utvrđeno da postoje neispunjena dospela dugovanja korisnika, uključujući sve obaveze prema operatoru davaocu broja koje proističu iz ugovora sa operatorom davaocem broja usled prevremenog raskida tog ugovora; broj već u postupku prenosa, ili je od poslednjeg prenosa broja proteklo manje od tri meseca; korisnik u mreži davaoca broja kraće od tri meseca; broj ukraden, nepostojeći, privremeno ili trajno isključen iz mreže davaoca broja; tražen prenos broja koji je jedan iz vezane serije brojeva ili pripada korisničkoj grupi brojeva u mreži operatora davaoca broja. Korisnik će o razlozima odbijanja prenosa broja biti obavešten u roku od dva radna dana od dana kada je Telekom Srbija primio zahtev za prenos broja.

17.6. Ukoliko korisnik ne izmiri sve obaveze po osnovu ugovora koje je imao sa drugim operatorom, nastale do trenutka isključenja broja iz mreže tog operatora, Telekom Srbija kao operator primalac broja je dužan da izvrši privremenu ili trajnu obustavu pružanja usluga u skladu sa važećim propisima.

17.7. Pravo korisnika na prenos broja ne dira u pravo Telekoma Srbija kao operatora davaoca broja (matičnog operatora broja) da menja pretplatničku numeraciju u skladu sa Planom numeracije i uz saglasnost Republičke agencije za elektronske komunikacije.

18. Prigovori na iznos računa i kvalitet usluga

18.1. Svaki korisnik može uložiti prigovor na iznos računa u roku od 30 (trideset) dana od dana dospeća obaveze plaćanja. Ukoliko je postpaid korisnik podneo prigovor ostaje obavezan da plati nesporni deo računa, a u slučaju da je račun osporio u celini, u obavezi je da plati prosečno mesečno zaduženje koje se utvrđuje u odnosu na 3 (tri) meseca koja prethode obračunskom periodu na koji se odnosi prigovor.

18.2. Prigovor na kvalitet pružene usluge korisnik može da podnese u roku od 30 (trideset) dana od dana pružanja usluge.

18.3. Prigovori na iznos računa i na kvalitet usluge se podnose u pisanoj formi, u poslovnicama Telekoma Srbija, a izuzetno ukoliko korisnik ima svojstvo potrošača u smislu važećih propisa i usmeno na prodajnim mestima Telekoma kao i telefonskim putem, ili na adresu:

Rezidencijalni (privatni) korisnici:
Telekom Srbija a.d.
Dubrovačka 35
11000 Beograd

Biznis (poslovni) korisnici:
Telekom Srbija a.d.
Cara Dušana 58
11000 Beograd

Korisnici će blagovremeno biti obavešteni o svakoj promeni adrese na koju se dostavljaju prigovori.

18.4 Prilikom dostavljanja prigovora, potrebno je da korisnik jasno naznači da li se radi o prigovoru na iznos računa ili prigovoru na kvalitet pružene usluge. Takođe je potrebno da fizičko lice koje podnosi prigovor dostavi odgovarajuće podatke potrebne za proveru ličnog identiteta i da, kada se prigovor podnosi u ime korisnika koji obavlja poslovnu delatnost, prigovor podnese ovlašćeno lice korisnika, te da isti dostavi na memorandumu, potpisan i overen pečatom.

18.5. Telekom Srbija će ispitati prigovor i obavestiti korisnika o ishodu u roku od 15 (petnaest) dana od prijema prigovora, osim ukoliko korisnik ima svojstvo potrošača u smislu važećih propisa u kom slučaju je rok za odgovor na prigovor 8 dana. Obaveštenje Telekoma Srbija dostavlja se u pisanoj formi, ili na drugi način ukoliko ga je korisnik naznačio u svom zahtevu.

18.6. U slučaju da se utvrdi da je prigovor na iznos računa osnovan, postpaid korisniku će biti umanjen račun za više fakturisani iznos, a ukoliko je račun plaćen ovaj iznos će biti odobren kao akontacija za naredne račune ili vraćen na zahtev korisnika, dok će prepaid korisniku za iste iznose biti uvećan kredit.

18.7. U slučaju da kvalitet usluga bude niži od propisanog ili da prekid usluge iz razloga koji se nalaze na strani Telekoma Srbija traje 48 sati neprekidno, nakon rešavanja prigovora na kvalitet usluge će, za srazmeran deo naknade za uslugu, postpaid korisniku biti umanjen račun, a prepaid korisniku uvećan kredit.

18.8. Za usluge operatora usluga sa dodatom vrednošću koji svoje usluge pružaju preko mreže Telekoma Srbija odgovaraju operatori usluga sa dodatom vrednošću i prigovori na iznos zaduženja i na kvalitet usluge dostavljaju se navedenim operatorima i rešavaju od strane tih operatora.

18.9. Ukoliko korisnik nije zadovoljan načinom na koji je prigovor rešen, korisnik može da se, pored ostalih prava koje ima u skladu sa zakonom, u roku od 15 (petnaest) dana po prijemu odgovora Telekoma Srbija odnosno od isteka roka za dostavljanje odgovora, obrati Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge radi posredovanja u vansudskom rešavanju spora ili pokrene parnični postupak pred nadležnim sudom.

19. Usluge drugih mobilnih mreža

19.1. Telekom Srbija omogućava korišćenje usluga u javnim mobilnim mrežama operatora, uključujući operatore u inostranstvu sa kojima ima zaključene ugovore kojim se obezbeđuje primanje i obavljanje poziva korišćenjem mobilnih mreža drugih operatora (roming).

19.2. Korišćenje usluga u romingu se postpaid korisnicima omogućava nakon redovnog izmirenja mesečnih računa, ili nakon plaćanja avansa za nove korisnike. Detaljna obaveštenja o uslovima korišćenja usluga u romingu korisnici mogu dobiti na načine navedene u tački 15.1.

19.3. Korisnik se obavezuje da će prilikom korišćenja usluga u mrežama drugih operatora poštovati važeće uslove operatora tih mreža i da će Telekomu Srbija platiti usluge po Cenovniku Telekoma.

V SIM KARTICA I UREĐAJI ZA KORIŠĆENJE USLUGA

20. SIM kartica

20.1. SIM kartica dodeljena korisniku ostaje i dalje vlasništvo Telekoma Srbija.

20.2. Telekom Srbija određuje broj SIM kartice, s tim da postpaid korisnici imaju mogućnost da traže određeni broj, kao posebnu uslugu iz ponude Telekoma Srbija, koja se naplaćuje po važećem Cenovniku.

20.3. Korisnik se obavezuje da na zahtev Telekoma Srbija vrati SIM karticu, u slučaju prestanka važenja Ugovora iz bilo kog razloga, kao i u slučaju zamene SIM kartice iz tehničkih ili funkcionalnih razloga.

20.4. S obzirom da SIM kartica sadrži podatke koji omogućavaju pristup uslugama i štite od zloupotreba (identifikacioni i sigurnosni kodovi i dr.), korisnik je u obavezi da onemogući treća lica da dođu u posed SIM kartice ili saznaju navedene podatke.

20.5. Počev od trenutka uključenja smatra se da su svi telefonski razgovori i druge usluge koje se obavljaju posredstvom dodeljene SIM kartice obavljeni od strane korisnika ili uz njegovu saglasnost, tako da korisnik u celosti preuzima odgovornost za sve nastale troškove odnosno eventualne zloupotrebe i obavezan je da izmiri sve iznose za usluge korišćene posredstvom dodeljene SIM kartice.

20.6. U slučaju nestanka SIM kartice (usled gubitka ili krađe ili drugih razloga koji mogu dovesti do zloupotrebe) korisnik je dužan da o tome obavesti poslovnicu ili kontakt centar Telekoma Srbija koji će preduzeti sve što je potrebno da se odmah izvrši isključenje usluga, a sva dugovanja za usluge izvršene do momenta obaveštavanja padaju na teret korisnika.

20.7. U slučaju oštećenja SIM kartice usled nepravilne upotrebe, kao i u slučaju gubitka ili krađe SIM kartice, Telekom Srbija će na zahtev korisnika zameniti karticu novom uz zadržavanje pretplatničkog broja, za šta korisnik plaća naknadu u skladu sa Cenovnikom Telekoma Srbija važećim u trenutku zamene. U slučaju tehničke neispravnosti SIM kartice, Telekom Srbija će istu zameniti bez naknade.

21. Uređaji za korišćenje usluga i ostala terminalna oprema

21.1. Korisnik se obavezuje da za povezivanje sa mrežom koristi samo uređaje/aparate koji ispunjavaju uslove iz tehničkih propisa Republike Srbije, da se pridržava svih uputstava za korišćenje aparata, i da iste održava u ispravnom stanju.

21.2 Postpaid korisnik će prilikom zaključenja Ugovora biti obavešten o posebnim ograničenjima u korišćenju uređaja uključenih u paket usluga.

21.3. Telekom Srbija zadržava pravo da odmah, bez prethodne najave, isključi korisniku usluge, ako korisnik prekrši neku od obaveza iz tačke 21.1, a koje za posledicu mogu izazvati štetu na mreži ili u funkcionisanju servisa.

21.4. Po prestanku važenja Ugovora, korisnik je u obavezi da vrati Telekomu Srbija u ispravnom stanju terminalnu opremu koja nije u vlasništvu korisnika, ili da naknadi vrednost te opreme Telekomu Srbija, prema Ugovoru odnosno važećem Cenovniku Telekoma Srbija, a ukoliko cena opreme nije utvrđena Ugovorom ili Cenovnikom, prema tržišnoj vrednosti opreme na dan prestanka njenog korišćenja.

VI PODACI O KORISNIKU I OSTVARENOM SAOBRAĆAJU, IMENIK I OGLAŠAVANJE

22. Podaci o korisniku i ostvarenom saobraćaju

22.1. Telekom Srbija garantuje tajnost ličnih podataka korisnika u granicama važećih propisa. Sa navedenim podacima Telekom Srbija može postupati u cilju realizacije Ugovora, izvršavanja njegovih na zakonu zasnovanih obaveza, naplate potraživanja i u svrhe navedene u tački 2.5. ovih Opštih uslova, kao i uz saglasnost korisnika.

22.2. Podaci o saobraćaju vezani za konkretnog korisnika se, osim u cilju izvršavanja obaveza predviđenih važećim propisima, obrađuju i čuvaju u meri u kojoj je to neophodno radi izrade računa periodu do isteka zakonom predviđenog roka za podnošenje prigovora od strane korisnika i do isteka roka za naplatu potraživanja.

Podaci o lokaciji vezani za konkretnog korisnika se, osim u cilju izvršavanja obaveza predviđenih važećim propisima, obrađuju i čuvaju samo uz prethodnu saglasnost korisnika, radi pružanja usluga sa dodatom vrednošću.

22.3. Korisnik zaključenjem Ugovora prihvata da se, u slučaju da preko mreže Telekoma Srbija koristi usluge sa dodatom vrednošću trećih lica - operatora navedenih usluga, podaci iz tačaka 22.1. i 22.2. mogu dostaviti operatorima usluga sa dodatom vrednošću čije je usluge koristio, i to podaci iz tačke 22.1. u svrhu naplate potraživanja od strane navedenih operatora, a podaci iz tačke 22.2. u svrhu naplate potraživanja i rešavanja prigovora od strane tih operatora.

22.4. Korisnik je u obavezi da blagovremeno obavesti Telekom Srbija o promenama podataka datih u zahtevu za zaključenje Ugovora i drugih podataka koji su od značaja za ispunjenje preuzetih obaveza, a ukoliko to propusti odgovoran je za štetu i troškove nastale iz tog razloga.

23. Imenik

23.1. Telekom Srbija će pre uključivanja ličnih podataka postpaid korisnika i registrovanih prepaid korisnika u javno dostupan telefonski imenik korisnika obavestiti o mogućnosti da njegovi lični podaci budu uključeni u imenik, o svrsi imenika i mogućnostima za pretragu podataka u elektronskom imeniku, a korisnik ima pravo da odbije saglasnost za uključivanje njegovih ličnih podataka u javno dostupan imenik. Telekom Srbija nije obavezan da proverava tačnost podataka koje je korisnik dao u imeniku. Korisnik ima mogućnost da Telekomu Srbija, bez obaveze plaćanja naknade, uskrati prethodno datu saglasnost, odnosno zatraži brisanje njegovih podataka iz imenika.

24. Oglašavanje

24.1. Korisnik zaključenjem Ugovora daje saglasnost da Telekom Srbija može da neposredno dostavlja korisniku, putem elektronske pošte, SMS-a, USSD-a i drugih kanala komunikacije, obaveštenja o ponudama usluga Telekoma Srbija kao i usluga koje je Telekom Srbija razvio sa svojim partnerima, tako da te usluge pruža zajednički sa partnerom ili obezbeđuje podršku pružanju usluga partnera. Korisnik ima mogućnost da slanjem SMS poruke na kratak broj 6560 zabrani dostavljanje navedenih poruka. Korisnik ima mogućnost da slanjem SMS poruke na kratak broj 6410 ponovo omogući primanje navedenih SMS poruka.

24.2. Telekom Srbija će putem SMS i drugih kanala komunikacije vršiti informisanje korisnika o bitnim pitanjima vezanim za pružanje usluga, kao što su, ali ne samo: iznos računa, upozorenja o limitima, informacije o izmenama Opštih uslova, kao i uslova pružanja pojedinih usluga i dr, a koja se ne mogu okarakterisati kao neposredno oglašavanje usluga iz tačke 24.1.

VII ODGOVORNOST I REŠAVANJE SPOROVA

25. Odgovornost

25.1. Telekom Srbija, u granicama dopuštenim zakonom, odgovara za stvarnu štetu nastalu kao direktna posledica krivice ovlašćenih lica Telekoma Srbija i nije odgovoran za izgubljenu dobit niti posrednu i posledičnu štetu.

25.2. Telekom Srbija neće biti odgovoran za funkcionisanje mreže i kvalitet usluge u slučaju da su kvalitet i raspoloživost usluga pod uticajem promena kojima je podložan radio-mobilni sistem, kao što su: fizičke smetnje, atmosferski uslovi, interferencija i dr, ili zbog tehničkih problema, neefikasnosti ili nepokrivenosti područja drugih mobilnih operatora na čiju mrežu je u određenim zonama povezana mreža Telekoma Srbija.

25.3. Telekom Srbija nije odgovoran za kvalitet usluga drugih operatora prilikom korišćenja usluge u romingu u njihovim mrežama kao ni za eventualne greške u podacima koje su dostavili drugi operatori, a na osnovu kojih se vrši obračun usluga u romingu pruženih korisniku.

25.4. Telekom Srbija ne odgovara za neautorizovani pristup ili smetnje na uređaju korisnika kada korisnik pristupa Internetu preko mobilne mreže.

25.5. Telekom Srbija nije odgovoran za sadržaj komunikacije ostvarene korišćenjem njegovih usluga, što je u domenu odgovornosti korisnika odnosno drugih učesnika komunikacije. U slučaju korišćenja usluge za neovlašćeni pristup tuđim informacijama ili resursima odnosno za vršenje nelegalnih radnji, uključujući kršenje prava intelektualne svojine, ili za omogućavanje bilo čega od navedenog trećem licu, korisnik će biti u obavezi da preuzme svu odgovornost, te da Telekomu Srbija naknadi celokupnu iz takvog razloga pretrpljenu štetu i troškove, uključujući troškove vođenja spora.

25.6. Ukoliko korisnik koristi usluge Telekoma Srbija za kupovinu robe ili usluga od trećeg lica ili za potrebe korišćenja usluga trećeg lica preko mreže Telekoma Srbija, za usluge ili robu kupljene ili naručene na navedeni način odgovara pružalac tih usluga odnosno prodavac robe.

25.7. Telekom Srbija neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu iz razloga koji su van njegove kontrole (uključujući ali ne ograničavajući se na višu silu, akt nadležnog organa ili regulatornog tela, ili prestanak prava po Licenci ili neizvršavanje obaveza operatora drugih mreža).

26. Rešavanje sporova

26.1. Telekom Srbija i korisnik će sve sporove nastojati da reše sporazumom. Sporovi koji ne mogu da se reše sporazumno rešavaće se pred nadležnim sudom.

VIII OBUSTAVLJANJE PRUŽANJA USLUGA

27. Privremeno obustavljanje pružanja usluga

27.1. Telekom Srbija može privremeno obustaviti pružanje usluga u slučajevima:

 • da postpaid korisnik ne izvrši obavezu plaćanja u roku od najmanje 15 (petnaest) dana od dospeća računa za plaćanje, pod uslovom da je proteklo i najmanje 8 (osam) dana od opomene zbog neizvršenja obaveze plaćanja, s tim da se usluge prvo obustavljaju delimično, tj. ograničavaju se, tako da se obustavlja odlazni saobraćaj osim poziva ka službama za hitne intervencije;
 • da postpaid korisnik kome je, iz razloga navedenog u prethodnoj alineji, obustavljen odlazni saobraćaj sa izuzetkom poziva ka službama za hitne intervencije, ne izmiri obavezu plaćanja do isteka roka od 45 (četrdeset pet) dana takvog ograničenja usluga, što je 60 (šezdeset) dana od dospeća računa za plaćanje, u kom slučaju se korisniku usluge mogu privremeno obustaviti u celini;
 • da se utvrdi da je korisnik izvršio nedopuštenu ili prevarnu radnju, ili da je moguće da nastupi šteta za Telekom Srbija, korisnika ili treće lice (uključujući slučajeve iz članova 11. i 12. ovih Opštih uslova);
 • da postpaid korisnik na zahtev Telekoma Srbija ne dostavi odgovarajuće sredstvo obezbeđenja (tačka 2.6. ovih Opštih uslova);
 • potrebe za otklanjanjem kvarova, vanrednim izmenama ili održavanjem mreže;
 • na zahtev rezidencijalnog korisnika, tokom perioda od 3 (tri) meseca.

27.2. U slučajevima privremenog ograničenja odnosno obustave pružanja usluga za koje je razlog krivica korisnika, korisnik u periodu ograničenja/obustave ostaje obavezan na plaćanje mesečne naknade za uslugu.

28. Trajno obustavljanje pružanja usluga

28.1 Pružanje usluga se može trajno obustaviti, uz prestanak važenja Ugovora, dostavljanjem pisanog obaveštenja, ili, kada korisnik otkazuje ili raskida Ugovor, potpisivanjem obaveštenja u poslovnici Telekoma Srbija, a u sledećim slučajevima:

 • otkaza Ugovora od strane korisnika, dostavljanjem obaveštenja u pisanoj formi ili potpisivanjem obaveštenja u poslovnici Telekoma Srbija, sa otkaznim rokom od 30 (trideset) dana;
 • otkaza Ugovora zaključenog na neodređeno vreme od strane Telekoma Srbija, dostavljanjem pisanog obaveštenja sa otkaznim rokom od 30 (trideset) dana;
 • raskida Ugovora od strane korisnika, u slučaju promene uslova korišćenja usluge na način kojim se bitno na njegovu štetu menjaju uslovi pod kojima je Ugovor zaključen (tačka 15.4 ovih Opštih uslova);
 • raskida Ugovora od strane Telekoma Srbija, usled neizvršenja obaveze plaćanja korisnika u roku od 75 (sedamdeset pet) dana od dospeća računa za plaćanje, pri čemu je protekao rok od najmanje 30 dana od barem jedne opomene i pod uslovom da je proteklo i najmanje 8 (osam) dana od opomene pred trajno obustavljanje pružanja usluga;
 • raskida Ugovora od strane Telekoma Srbija, na osnovu rezultata provere solventnosti tokom prvih 30 (trideset dana od podnošenja zahteva za korišćenje usluga (tačka 2.5. ovih Opštih uslova);
 • raskida Ugovora od strane Telekoma Srbija, ukoliko postpaid korisnik na zahtev Telekoma Srbija ne dostavi odgovarajuće sredstvo obezbeđenja (tačka 2.6. ovih Opštih uslova);
 • raskida Ugovora od strane Telekoma Srbija, usled teže ili ponovljene nedopuštene ili prevarne radnje za koju odgovara korisnik;
 • raskida Ugovora od strane Telekoma Srbija ili korisnika u slučaju da druga ugovorna strana ne izvrši ugovornu obavezu odnosno ne prestane sa kršenjem Ugovora ni 30 (trideset) dana od dana obaveštenja kojim se to zahteva;
 • raskida Ugovora od strane Telekoma Srbija u slučaju da se protiv korisnika pokrene stečajni ili likvidacioni postupak, a ukoliko su za to ispunjeni uslovi prema važećim propisima.
 • akta nadležnog državnog organa ili regulatornog tela ili prestanka pružanja usluge od strane Telekoma Srbija.

28.2. Telekom Srbija korisniku koji podnese prigovor i uredno izvrši obavezu plaćanja nespornog dela iznosa računa, odnosno ukoliko osporava ceo račun plati prosečno mesečno zaduženje za poslednja tri meseca koji su prethodili periodu na koji se prigovor odnosi, ne sme da obustavi pružanje usluge prijema poziva, pozivanja službi za hitne intervencije, kao ni da isključi terminalnu opremu korisnika iz svoje mreže, do isteka roka za pokretanje vansudskog ili sudskog postupka, odnosno do okončanja vansudskog ili sudskog postupka.

28.3. Telekom Srbija korisnika, koji je pokrenuo spor kojim osporava postojanje ili visinu svojih obaveza za pružene usluge, a pri tome redovno izmiruje tekuće obaveze, ne može isključiti sa mreže niti može obustaviti pružanje usluga sve do okončanja sudskog spora.

29. Primena na postojeće Ugovore

29.1. Ovi Opšti uslovi se primenjuju i na korisnike koji su Ugovor zaključili pre dana njihovog objavljivanja, s tim da korisnik, u slučaju da se ovim Opštim uslovima bitno i na njegovu štetu menjaju uslovi pod kojima je Ugovor zaključen, ima pravo da u roku od mesec dana, odnosno u drugom roku predviđenom zakonom, od dana objavljivanja Opštih uslova raskine Ugovor.

30. Početak primene Opštih uslova

30.1. Ovi Opšti uslovi objavljeni su 02.10.2014. godine na Internet strani Telekom Srbija, a primenjuju se po isteku roka od mesec dana od objavljivanja osim u delu odredaba koje su usklađene sa Zakonom o zaštiti potrošača ("Službeni glasnik RS" broj 62/14) u kom delu se primenjuje na korisnike počev od 21.09.2014. godine.

Danom početka primene ovih Opštih uslova prestaje važenje Opštih uslova za pružanje usluga u javnoj mobilnoj telekomunikacionoj mreži objavljenih 10.01.2011. godine.